Bijlagen

2. Jaarrekening op taakveld

Op grond van artikel 66 BBV dient de gemeente in de jaarrekening een verplichte bijlage taakvelden op te nemen. In zowel de begroting als de jaarrekening per programma de taakvelden uitgesplitst. Het totaal overzicht betreft daarom een samenvatting van de eerder genoemde uitsplitsingen.

De realisatie van het totaal overzicht van de baten en lasten per taakveld is integraal en omvat dezelfde totaalbedragen als de begroting onderscheidenlijk de jaarstukken. Voor het overzicht met de gerealiseerde baten en lasten worden hetzelfde verdelingsprincipe en dezelfde indeling gebruikt als voor het overzicht met de ramingen.

Taakvelden gemeente (x € 1.000)

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Rekening 2021

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

36

1.356

-1.320

36

1.357

-1.321

143

1.393

-1.250

0.2 Burgerzaken

420

586

-166

420

694

-274

348

694

-346

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-197

277

-473

1.098

667

430

952

639

313

0.4 Overhead

140

10.510

-10.369

140

11.239

-11.098

186

10.536

-10.350

0.5 Treasury

1.928

1.642

286

1.967

1.679

288

1.411

1.426

-15

0.61 OZB woningen

3.888

383

3.505

4.284

549

3.735

4.279

592

3.687

0.62 OZB niet-woningen

1.798

70

1.728

1.895

70

1.825

1.916

65

1.852

0.63 Parkeerbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.64 Belastingen overig

0

7

-7

0

7

-7

0

2

-2

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

48.885

0

48.885

51.371

0

51.371

52.568

0

52.568

0.8 Overige baten en lasten

864

341

523

2.541

1.891

651

1.491

1.404

87

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

0

41

-41

0

41

-41

0

84

-84

0.10 Mutaties reserves

1.574

1

1.573

2.858

637

2.221

2.116

2.219

-103

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

225

-225

0

-84

84

0

3.425

-3.425

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing

1

1.723

-1.722

1

1.763

-1.762

7

1.689

-1.682

1.2 Openbare orde en veiligheid

44

433

-389

47

769

-722

38

561

-523

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

42

4.722

-4.680

722

5.598

-4.876

641

5.402

-4.761

2.2 Parkeren

0

33

-33

0

33

-33

0

28

-28

2.3 Recreatieve havens

0

9

-9

0

9

-9

0

9

-9

2.4 Economische havens en waterwegen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5 Openbaar vervoer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

48

360

-312

206

1.163

-957

37

631

-594

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

647

649

-2

647

649

-2

1.039

845

194

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

292

358

-66

292

358

-66

298

316

-18

3.4 Economische promotie

425

261

163

535

373

161

555

239

316

4. Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

13.927

13.958

-30

13.999

14.070

-70

16.101

16.069

32

4.2 Onderwijshuisvesting

201

2.012

-1.811

306

2.327

-2.020

184

2.088

-1.905

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

116

1.057

-941

96

1.209

-1.113

95

1.079

-984

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

120

798

-678

225

862

-637

299

900

-601

5.2 Sportaccommodatie

795

1.984

-1.189

821

2.384

-1.564

938

2.071

-1.133

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

309

896

-587

355

1.229

-874

244

1.027

-782

5.4 Musea

19

591

-572

10

379

-369

43

321

-278

5.5 Cultuur erfgoed

6

101

-95

55

495

-440

1

388

-388

5.6 Media

0

517

-517

0

517

-517

100

623

-523

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.020

4.045

-3.024

1.037

4.128

-3.091

1.794

4.944

-3.150

6. Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

316

4.508

-4.192

276

4.803

-4.527

272

4.465

-4.193

6.2 Wijkteams

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

7.967

10.200

-2.232

8.505

10.380

-1.875

8.532

10.350

-1.818

6.4 Begeleide participatie

83

3.384

-3.301

159

3.328

-3.169

165

3.166

-3.001

6.5 Arbeidsparticipatie

10

1.334

-1.324

10

1.386

-1.376

10

1.183

-1.172

6.6 Maatwerk-voorzieningen (Wmo)

0

0

-0

0

0

-0

0

0

0

6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+

0

6.166

-6.166

0

6.502

-6.502

0

5.395

-5.395

6.72 Maatwerk-dienstverlening 18-

0

7.333

-7.333

0

7.378

-7.378

0

7.457

-7.457

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

0

1.255

-1.255

0

1.440

-1.440

0

1.171

-1.171

7.2 Riolering

4.008

2.958

1.050

4.152

3.143

1.009

3.741

2.805

936

7.3 Afval

3.777

3.036

741

3.722

3.036

687

4.680

3.929

752

7.4 Milieubeheer

0

1.563

-1.563

200

1.906

-1.706

35

1.569

-1.534

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

210

235

-25

220

254

-34

205

279

-73

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke Ordening

31

1.072

-1.041

31

1.458

-1.427

154

1.757

-1.604

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

2.250

2.473

-223

11.480

11.719

-239

4.478

4.281

197

8.3 Wonen en bouwen

479

1.018

-539

3.627

4.557

-930

674

1.252

-577

96.483

96.483

0

118.348

118.348

0

110.768

110.768

0

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41