Jaarrekening

7. Incidentele baten en lasten

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in de programmarekening een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten per programma. Hiermee wordt beoogd duidelijkheid te geven omtrent de aard van de baten en lasten. Door het overzicht incidentele baten en lasten wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie.

Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken. Structurele baten en lasten worden in beginsel jaarlijks gemaakt. Tot het begrip incidenteel worden die baten en lasten gerekend die zich maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om ‘eenmalige zaken’. Bij het vermelden van de achteraf geconstateerde, incidentele baten en lasten zijn het vooral de uitschieters die er toe doen. In het hiernavolgende overzicht zijn dan ook alleen de majeure incidentele baten en lasten opgenomen. Als ondergrens is een bedrag van € 50.000 gehanteerd.

Ook toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden, voor zover ze niet een structureel karakter hebben (zie daarvoor onderdeel Structurele mutaties reserves ), als een incidentele baat of last aangemerkt. Incidentele baten en lasten die budgettair neutraal in de begroting en rekening zijn opgenomen zijn niet in dit overzicht vermeld.

Het BBV schrijft voor dat de baten en lasten per programma worden gepresenteerd. Voor zover de verschillen tussen de begroting en rekening invloed hebben op het rekeningresultaat wordt voor een nadere uitleg verwezen naar het onderdeel Baten en lasten per programma .

Incidentele baten (x € 1.000)

Realisatie

Programma Samen doen

Mutatie reserves

477

Programma Samen ontwikkelen

Winstnemingen grondexploitaties - woningen

340

Afsluiten voorziening Ronerborglocatie

28

Mutatie reserves

928

Programma Bestuur en samenleving

Mutatie reserves

115

Programma Groen beleven

Mutatie reserves

1

Programma Werken, ondernemen en ontspannen

Winstnemingen grondexploitaties - bedrijventerreinen

193

Mutatie reserves

351

Programma Duurzaam voor nu en later

Mutatie reserves

6

Programma Helder zicht

Verkopen snippergroen

20

Verkoop Scheepstrastraat 10 Roden

179

Verkoop Schoolbrink 6 Langelo

77

Afhandeling afgebrande gymzaal Floralaan

146

Diverse programma's

Effect COVID-19 (excl. middelen beschikbaar uit 2020)

1.992

Totaal incidentele baten

4.854

Incidentele lasten (x € 1.000)

Realisatie

Programma Samen doen

Mutatie reserves

1.362

Programma Samen ontwikkelen

Winstnemingen grondexploitaties - woningen

12

Mutatie reserves

720

Programma Helder zicht

Afhandeling afgebrande gymzaal Floralaan

6

Mutatie reserves

136

Diverse programma's

Effect COVID-19 (excl. uitgaven ten laste van middelen uit 2020)

891

Totaal incidentele lasten

3.128

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41