Jaarrekening

8. Structurele mutaties reserves

Op grond van het BBV is in de programmarekening een overzicht opgenomen van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In principe worden toevoegingen en onttrekkingen aangemerkt als incidentele baten en lasten. Hiervoor wordt verwezen naar onderdeel  Incidentele baten en lasten . Afwijkingen hierop zijn toevoegingen en onttrekkingen met een structureel karakter zoals bestemmingsreserves die gevormd zijn voor de dekking van een investering met economisch nut.

Structurele onttrekkingen aan reserves (x € 1.000)

Realisatie

Programma Helder zicht

Reserve grondexploitaties

40

Reserve dekking kapitaallasten

198

Totaal onttrekkingen

238

Programma Helder Zicht
Reserve grondexploitaties
Voor opbrengsten uit grondexploitaties geldt dat voorgesteld wordt deze toe te voegen aan de reserve grondexploitaties. Tegelijkertijd leiden deze opbrengsten tot betaling van vennootschapsbelasting. Jaarlijks wordt hiervoor uit de reserve grondexploitaties, gelijk aan de begroting, € 40.000 onttrokken aan de reserve grondexploitaties.

Reserve dekking kapitaallasten
Investeringen dienen bruto op de balans te worden opgenomen. Slechts de kapitaallasten, voortvloeiend uit de investering, mogen worden gedekt door een reserve. Consequentie hiervan is dat kapitaallasten van investeringen gedurende de looptijd van een actief ten laste van de betreffende reserve wordt gebracht. Indien de raad besluit een bestemmingsreserve aan te wijzen ter dekking van een investering wordt deze op begrotingsbasis in zijn geheel overgeboekt naar de reserve dekking kapitaallasten.

Structurele toevoegingen aan reserves (x € 1.000)

Realisatie

Programma Werken, ondernemen en ontspannen

Aankoop kunstwerken

1

Totaal toevoegingen

1

Programma Werken, ondernemen en ontspannen
Reserve aankoop kunstwerken
De reserve aankoop kunstwerken wordt jaarlijks aangevuld met € 1.000 uit het programma Werken, ondernemen en ontspannen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41