Algemeen

Aanbiedingsbrief

Voor u liggen de jaarstukken 2021 van de gemeente Noordenveld. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de rechtmatigheid evenals de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid.  

In de paragraaf COVID-19 van het jaarverslag gaan we uitgebreid in op de gevolgen van de coronacrisis voor de Noordenveldse samenleving en de gemeentelijke organisatie.

De jaarrekening 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 3.425.000. Tot en met de Slotwijziging was rekening gehouden met een negatief resultaat van € 84.000. In de Slotwijziging benoemden we de volgende grote verschillen:
Nadelig

  • Bijzondere procedures Wet ruimtelijke ordening:      € 115.000.

Voordelig

  • Verkoop eigendommen:             € 277.000.

In de jaarstukken komen daar de volgende voordelen groter dan € 100.000 bij (zie ook de hoofdstukken Resultaat en Bestemming en Baten en lasten per programma in de jaarrekening):

  • Algemene uitkering:                € 939.000;
  • Overloopbudgetten:                € 764.000;
  • Kapitaallasten:                   € 695.000;
  • Effect COVID-19:                € 589.000;
  • Grondexploitaties:                € 506.000;
  • Verzekeringsgelden gymzaal Floralaan:         € 133.000.

In 2021 hebben wij de slotwijziging opnieuw ingevoerd. Doelstelling daarvan is om de begroting en de realisatie van de baten en lasten beter op elkaar af te stemmen. Hoewel het bruto jaarresultaat anders doet vermoeden zijn wij daarin redelijk geslaagd. Analyse van het jaarresultaat laat zien dat de afwijkingen voornamelijk incidenteel van aard zijn en zijn ontstaan na vaststelling van de slotwijziging in december door uw raad. Dit betekent dat de normale exploitatie voor 2021 in control is geweest. De in het dienstjaar genomen maatregelen zoals de uitgaven/investeringsstop hebben hiertoe zeker aan bijgedragen. In 2022 gaan we ons verder verdiepen in het in control krijgen van de investeringen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten, om zodoende ons voorspellend vermogen te verbeteren. Dit is voor ons nog een lerend element. Daarnaast constateren wij dat de financieel neergaande lijn voor wat betreft de vermogenspositie in 2021 tot staan is gebracht en de solvabiliteit licht is gestegen. Waakzaamheid blijft echter geboden.

In het onderdeel Resultaat en bestemming zijn alle grote voor- en nadelen opgenomen. Vervolgens zijn deze toegelicht in onderdeel Baten en lasten per programma . Voordat wij nader ingaan op het financieel resultaat blikken wij in deel I van deze aanbiedingsbrief terug op een aantal opvallende ontwikkelingen uit 2021. Deze ontwikkelingen lichten wij eruit omdat ze wat ons betreft op een bijzondere wijze betekenisvol zijn geweest. In deel II van deze aanbiedingsbrief gaan wij in op het financieel resultaat. We sluiten af met een leeswijzer en informatie over de besluitvorming.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41