Paragrafen

7. Grondbeleid

Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn wij als gemeente verplichting een paragraaf Grondbeleid op te nemen in onze begroting en jaarrekening. In deze paragraaf nemen we onder andere op:

  1. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
  2. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
  3. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  4. een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  5. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de

    risico's van de grondzaken.

De basis voor ons gemeentelijk grondbeleid ligt vast in de vastgestelde Nota Grondbeleid 2018-2021. Deze nota is 29 november 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast geldt de Omgevingsvisie Noordenveld 2030 als leidend principe bij de uitvoering van het grondbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41