Bijlagen

3. WNT-verantwoording

De WNT is van toepassing op de gemeente Noordenveld. Het voor de gemeente Noordenveld toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).

Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog vier jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2021

bedragen x € 1

H. Huttinga

M. van der Wal

G. Hoving

Functiegegevens

Griffier

Gemeentesecretaris

Waarnemend gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01-01 – 31-12

01-01 – 31-12

01-08 - 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

82.296

109.701

36.600

Beloningen betaalbaar op termijn

14.942

20.375

6.664

Subtotaal

97.238

130.076

43.264

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

87.608

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

97.238

130.076

43.264

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. / N.v.t.

N.v.t. / N.v.t.

N.v.t. / N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020

bedragen x € 1

H. Huttinga

M. van der Wal

G. Hoving

Functiegegevens

Griffier

gemeentesecretaris

Waarnemend gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2020

N.v.t.

01-01 - 31-12

N.v.t.

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

N.v.t.

1

N.v.t.

Dienstbetrekking?

N.v.t.

ja

N.v.t.

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

N.v.t.

105.920

N.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

N.v.t.

19.230

N.v.t.

Subtotaal

N.v.t.

125.150

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

N.v.t.

201.000

N.v.t.

Bezoldiging

N.v.t.

125.150

N.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41