Jaarrekening

4. Begrotingsrechtmatigheid

De gemeentelijke begroting is onderdeel van het normenkader. De gemeentewet bepaalt immers dat slechts uitgaven mogen worden gedaan tot de bedragen die hiervoor in de begroting zijn opgenomen. Op grond van artikel 189, lid 3 van de Gemeentewet, zijn alle begrotingsoverschrijdingen (en daarmee overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig. Bij de afweging van de relevantie van deze onrechtmatige lasten is het criterium ‘passend binnen het door de raad uitgezette beleid’ van toepassing. In geval van strijd met een wettelijke bepaling of met een door de raad genomen beslissing is duidelijk dat een en ander niet ‘passend’ is en dus sprake is van onrechtmatigheid. Indien de overschrijdingen wel passen binnen het gemeentelijke beleid en niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen kan de gemeenteraad de overschrijdingen alsnog accorderen bij de behandeling van de jaarrekening. Uit de jaarstukken blijkt dat de lasten van de volgende programma’s ten opzichte van de laatste begrotingswijziging (Slotwijziging) in 2021 zijn overschreden.

Overschrijding per programma

Lasten (x € 1.000)

Programma

Groen beleven

1.194

Helder zicht

3.726

Toelichting programma Groen beleven
De overschrijding op het programma Groen Beleven betreft vrijwel geheel de uren materieel Beheer. Via het doorbelasten naar diverse taakvelden wordt deze overschrijding vrijwel geheel gecompenseerd. Deze compensatie wordt verantwoord als een inkomst.

Toelichting programma Helder zicht
Binnen het programma Helder zicht wordt het jaarresultaat geboekt. Bij een positief resultaat betekent dit een uitgave ten laste van het programma, maar ten gunste van het eigen vermogen van de gemeente. Tot en met de Slotwijziging was rekening gehouden met een negatief resultaat van € 84.000. Het werkelijke resultaat is uitgekomen op € 3.425.000. Het positieve resultaat wordt in het programma Helder Zicht als uitgave verantwoord ten gunste van het eigen vermogen op de balans, waardoor al een overschrijding van bijna € 3 miljoen wordt gerealiseerd.

COVID-19
Voor de begrotingsrechtsmatigheid voor uitgaven vanwege COVID-19 wordt verwezen naar de paragraaf COVID-19 .

Toelichting eigen bijdrage CAK
Gemeente Noordenveld ontvangt overzichten van het CAK met diverse gegevens; door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten is de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend voor de gemeente om de juistheid op persoonsniveau en volledigheid als geheel vast te kunnen stellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Gemeente Noordenveld kan hierdoor geen zekerheid geven over de omvang en hoogte van de eigen bijdrage.

Voor alle bovenstaande begrotingsoverschrijdingen op de programma’s geldt dat deze vallen binnen de beleidskaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld conform de kadernota rechtmatigheid.

In het onderdeel Toelichting op de afwijkingen worden de oorzaken van deze lastenvermeerderingen nader aangegeven. Uit de argumentatie blijkt dat de overschrijdingen passen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid zodat geen sprake is van begrotings-onrechtmatigheid. Voorgesteld wordt dan ook om deze overschrijdingen alsnog te accorderen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41