Algemeen

Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De verklarende toelichting op de verschillen tussen begrote baten en lasten en rekening kunt u per programma vinden in hoofdstuk 3 van het onderdeel Jaarrekening. In dit onderdeel vindt u onder meer ook een overzicht van het resultaat en bestemming (hoofdstuk 1) en de balans met de toelichting daarop (hoofdstuk 2).

Bij het samenstellen van de jaarstukken dienen de notities en de vraag & antwoordrubriek van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in acht te worden genomen. Met de wijzigingen die tot op heden zijn gepubliceerd is in deze jaarstukken rekening gehouden.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41