Jaarrekening

2. Balans en toelichting

bedragen x € 1.000

31-12-2021

31-12-2020

VASTE ACTIVA

Immateriële activa

1.862

1.176

Materiële vaste activa

83.636

82.088

Investeringen economisch nut

42.760

42.957

Investeringen maatschappelijk nut

13.708

12.791

Investeringen economisch nut, gedekt door

een heffing

27.168

26.340

Financiële vaste activa

2.850

2.713

Kapitaalverstrekking aan:

- deelnemingen

104

104

Leningen aan:

-deelnemingen

235

235

Overige langlopende leningen u/g

2.405

2.263

Overige langlopende vorderingen

106

111

Totaal vaste activa

88.348

85.977

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

1.800

1.730

Onderhanden werk

1.787

1.719

Grond- en hulpstoffen

13

11

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

8.277

12.305

Vorderingen op openbare lichamen

4.897

4.497

Overige vorderingen

3.380

7.808

Liquide middelen

381

191

Kassaldi

7

16

Banksaldi

374

175

Overlopende activa

3.920

3.618

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

3.920

3.618

Totaal vlottende activa

14.378

17.845

102.726

103.822

bedragen x € 1.000

31-12-2021

31-12-2020

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

23.201

19.673

Algemene reserve

2.372

3.298

Gerealiseerde resultaat

3.425

943

Bestemmingsreserves

17.404

15.432

Voorzieningen

5.635

7.102

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

840

1.277

Voorzieningen ter egalisering van kosten

0

500

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

4.795

5.325

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

48.767

52.137

Onderhandse leningen van binnenlandse banken

48.767

52.137

Totaal vaste passiva

77.603

78.912

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

9.396

9.349

Banksaldi

3.459

3.705

Opgenomen geldleningen

3.000

0

Overige schulden

2.938

5.644

Overlopende passiva

15.726

15.561

Vooruitontvangen subsidies met een specifiek bestedingsdoel van de EU en Nederlandse overheidslichamen

7.774

7.492

Vooruitontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU en Nederlandse overheidslichamen

97

10

Verplichtingen

7.855

8.059

Totaal vlottende passiva

25.123

24.910

102.726

103.822

Gewaarborgde geldleningen

39.633

39.828

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41