Paragrafen

10. COVID-19

In de inleiding van deze jaarstukken hebben wij kort stilgestaan bij de gevolgen van deze crisis op de Noordenveldse samenleving. In deze paragraaf blikken wij op hoofdlijnen terug en verantwoorden wij ons financieel. Zo heeft de coronacrisis invloed gehad op de uitvoering van een aantal opgaven, wat heeft geleid tot een aantal verschuivingen van taken en budgetten van 2021 naar 2022 (oormerkvoorstellen). Verder zijn de financiële en rechtmatigheids-effecten van de getroffen coronamaatregelen opgenomen. Ook schetsen wij hoe wij inzicht willen krijgen in de toekomstige ontwikkeling van corona-effecten en mogelijke maatregelen, ook om tot een afgeleide risico-inschatting van de coronacrisis te kunnen komen.

In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn voor het jaarverslag zeven paragrafen verplicht voorgeschreven. De paragrafen gaan over onderwerpen die de gemeente betreffen. Deze onderwerpen raken meerdere of zelfs alle programma’s en taakvelden. In navolging op de jaarrekening 2020 belichten wij ook in deze jaarrekening via een aparte paragraaf in één onderdeel overzichtelijk en integraal welke gevolgen Covid-19 op de gemeente heeft (gehad) en welke maatregelen, activiteiten en werkzaamheden de gemeente heeft genomen. In deze paragraaf wordt dan ook toegelicht wat de kosten, gemiste opbrengsten en risico’s van COVID-19 op de programma’s en taakvelden zijn (geweest) en wordt aandacht geschonken aan de verwachte maatschappelijke en financiële gevolgen van Covid-19 voor 2022 en de jaren daarna.
De indeling van deze paragraaf is zoveel mogelijk gebaseerd op de “Notitie effecten en risico’s voor decentrale overheden vertaald naar de jaarrekening 2020” van de commissie Bedrijfsvoering Auditing decentrale Overheden (BADO). De indeling van de COVID-19-paragraaf is als volgt:

  1. Rechtmatigheid
  2. Korte termijneffecten op de gemeente
  3. Visie op genomen en te nemen maatregelen en activiteiten
  4. Totaal van de financiële effecten
  5. Totaal van de risico’s
  6. Inzet van de ambtelijke organisatie
  7. Verwachtingen voor 2022 en lange termijneffecten op de gemeente

De paragraaf is verder onderverdeeld op basis van de negen hoofdstukken van de taakvelden en de taakvelden zoals deze zijn voorgeschreven volgens het BBV. Per onderdeel worden dan de maatschappelijke en financiële gevolgen worden toegelicht. De basis hiervoor vormt een Covid-19-monitor die veel gemeenten gebruiken.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41