Jaarrekening

6. Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Noordenveld bestaan uit het saldo van de lokale heffingen, de algemene uitkeringen, overhead, treasury, toevoegingen/onttrekkingen aan reserves en overige algemene dekkingsmiddelen.

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)

Realisatie

Begroting na wijziging

Verschil

Baten

Onroerendezaakbelastingen

-6.196

-6.179

-17

Overige belastingen

0

0

0

Totaal belastinginkomsten

-6.196

-6.179

-17

Algemene uitkering gemeentefonds

-48.393

-47.271

-1.121

Integratie-uitkeringen

-4.175

-4.100

-75

Treasury/dividend

-1.411

-1.967

556

Saldo overhead

-186

-140

-45

Overige baten en lasten

-1.491

-2.541

1.051

Totaal baten

-61.851

-62.199

348

Bij de algemene dekkingsmiddelen zien we het gecumuleerde jaarresultaat van afzonderlijke onderdelen. Per saldo is over 2021 een voordeel op dit onderdeel gerealiseerd van € 1.309.000. Hierna worden de belangrijkste verschillen tussen de begrote en werkelijke bedragen toegelicht.

Algemene uitkering gemeentefonds, inclusief integratie-uitkeringen (€ 1.196.000 voordelig)
Het voordeel bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds is op gebouwd uit twee onderdelen.

  1. De algemene uitkering, inclusief het sociaal domein (€ 1.121.000);
  2. De integratie-uitkeringen - Participatie, Voogdij 18+ en Inburgering (€ 75.000).

Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de coronacompensatie die is ontvangen als onderdeel van het gemeentefonds. In 2021 is hiervoor € 1.504.000 hiervoor ontvangen. In de paragraaf ‘COVID 19’ wordt deze compensatie gedetailleerd toegelicht. Uit de totale coronacompensatie is voor een bedrag van € 750.000 aan nieuwe budgetten gevormd voor specifieke dekking van uitgaven vanwege corona. Dit betekent dat € 754.000 is ontvangen via het gemeentefonds, maar hiervoor de begroting niet is aangepast. Dit bedrag heeft echter wel voor dekking gezorgd voor allerlei extra uitgaven vanwege corona. Doordat voor deze uitgaven de begroting niet is aangepast veroorzaakt dit het overgrote verschil tussen het begrote bedrag en de werkelijke inkomsten uit de algemene uitkering. Het overige verschil wordt veroorzaakt door:

  • aangepaste gemeentelijke maatstaven in de Decembercirculaire ten opzichte van de Septembercirculaire (€ 359.000);
  • uitkeringen uit het gemeentefonds die horen bij voorgaande jaren (€ 143.000);
  • integratie- en decentralisatie-uitkeringen, waarvoor geen budgetten zijn gevormd (€ 32.000);
  • werkelijk verschil tussen Septembercirculaire en Meicirculaire (€ -/- 92.000).

Toelichting op de Decembercirculaire  
In die decembercirculaire 2021 zijn diverse taakmutaties en bijbehorende middelen opgenomen voor de jaren 2021 en verder. Daarnaast zijn in de Decembercirculaire enkele gemeentelijke maatstaven gewijzigd. Dit zorgt voor een aanvullende uitkering van € 359.000, die in de laatste twee weken van het jaar is ontvangen Daarom was het niet meer mogelijk dit uit te geven aan bepaalde (nieuwe) taken. Deze inkomst draagt dan ook bij aan het overschot binnen de algemene uitkering. Door middel van bestemming van het rekeningresultaat kunnen deze middelen wel doorgeschoven worden naar het lopende begrotingsjaar. Daarom stellen wij in deze jaarrekening voor uit de Decembercirculaire € 144.000 voor corona-compensatiemiddelen beschikbaar te maken in 2022. De uitgaven kunnen dan in 2022 plaatsvinden.

Treasury/dividend
Treasury (€ 303.000 nadelig)
Binnen het taakveld “Treasury’ wordt centraal de jaarlijkse rente begroot en verantwoord. Vanuit het taakveld worden ook de werkelijke rentelasten doorbelast aan de verschillende taakvelden. Het verschil tussen de werkelijke betaalde rente en de doorbelasting mag maximaal 25% zijn, voordat de gemeente verplicht is de doorbelasting aan te passen. Het werkelijke resultaat in 2021 op Treasury bedraagt € 97.000 en komt neer op ongeveer 9%. Het gaat in dit geval dan ook niet om een werkelijk nadeel dat het jaarresultaat beïnvloedt, maar om een verschil in doorbelasting door het taakveld ‘Treasury’.

Dividend (€ 3.000 voordelig)
In 2021 zijn de volgende dividendopbrengsten en verkoop aandelen verantwoord.

Dividendopbrengsten
(x € 1.000)

Rekening

Begroting na wijziging

Bank Nederlandse Gemeenten

- dividend 2020

56

53

WMD

- dividend 2021

0

-0

Enexis

- dividend 2020

30

30

Totaal

86

83

Het restantverschil van € 3.000 betreft het verschil op een kleine overige uitgave.

Overhead (€ 748.000 nadelig)
In onderdeel Overhead wordt het verschil toegelicht.

Vennootschapsbelasting (€ 43.000 nadelig)
In 2021 is de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2021 voldaan van € 115.000. Het nadelige resultaat is ontstaan vanwege nog te verwachten correcties over de jaren 2019 t/m 2021.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41