Jaarrekening

1. Resultaat en bestemming

Tot en met de Slotwijziging 2021 leiden alle begrotingswijzigingen 2021 tot een prognose van een nadelig jaarresultaat over 2021 van € 84.000.

Het werkelijk jaarresultaat over 2021 is uitgekomen op een voordelig resultaat van € 3.425.000. In het volgende overzicht zijn de belangrijkste verschillen (> € 100.000) weergegeven tussen het definitieve jaarresultaat en de afwijkingen in de Slotwijziging 2021.

Belangrijkste verschillen na de Slotwijziging 2021

Raming nadelig jaarresultaat tot en met de Slotwijziging 2021

€ -84.000

Voordelig

- Algemene uitkering (zonder voordelen bij COVID-19 en overloopbudgetten)

€ 1.121.000

- Overloopbudgetten

€ 764.000

- Kapitaallasten

€ 695.000

- Effect COVID-19

€ 589.000

- Grondexploitaties

€ 506.000

- Verzekeringsgelden gymzaal Floralaan

€ 133.000

€ 3.808.000

€ 3.724.000

Nadelig

-

-

€ -

€ 3.724.000

Diverse kleinere afwijkingen (< € 100.000)

€ -299.000

Voordelig jaarresultaat 2021

€ 3.425.000

Voor een nadere analyse wordt verwezen naar de onderdelen ‘Toelichting op baten en lasten per programma’ en ‘Algemene dekkingsmiddelen’.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:45:42 met de export van 07/08/2022 16:40:41